ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشو ری

ماده46

- کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:
الف-حصوصل اطمینان از لیاقت (علمی ، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت ، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم و انظباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.
ب- طی دوره های اموزشی و کسب امتیاز لازم.
ج- تایید گزینش.
تبصره 1- در صورتی که در ضمن یا پایان دوره آموزشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روش های ذیل رفتار خواهد شد:
الف- اعطاء مهلت دو ساله دیگر برای احراز شرایط لازم
ب- تبدیل وضع به استخدام پیمانی.
ج- لغو حکم
تبصره 2- با کارمندان پیمانی در صورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیت های موضوع ماده (42) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.
1-سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب میشود.
2-سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف ) ماده (42) فصل ورود به خدمت اضافه شود.
تبصره 3- آیین نامه اجرایی اسن ماده توسط معاونت توسعه مدیریت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.